The Welfare City – Becoming an urban utopia?

TEMA

Wednesday 29/4 2020
Kl. 09:00 Space 10

Addresse
Flæsketorvet 10

Share Event

— ENGLISH BELOW —

Velfærdsbyen – en urban utopi?

Med afsæt i erfaringer og strategier fra København og Europa undersøger seminaret arkitekturens og byudviklingens roller, dilemmaer og kriser i en tid præget af segregering, boligmangel og klimaforandringer.

Arkitektur og byplanlægning var grundpiller i opbygningen af efterkrigstidens velfærdssamfund. Boligbyggeri, infrastruktur og planstrategier byggede på idealer om en solidarisk og produktiv fremtid, hvor samfundskollektivet tjente det fælles bedste. Gennem de seneste 30-40 år er uligheden imidlertid steget, boligpriserne i storbyerne boomer og dele af den almene boligmasse presses af parallellovgivning. Velfærdbyens inkluderende forestillinger om det gode liv er kort sagt under pres.

Hertil kommer en usikker klimafremtid, hvor arkitektur, byplanlægning og lovgivning må gentænkes, hvis ambitiøse klimamål skal nås. Nye projekter må tackle klimaforandringernes konsekvenser, selvom de endnu ikke er synlige.

Hvordan imødekommes disse udfordringer? Hvad kan vi lære af historiske og internationale erfaringer? Er velfærdsbyen blevet en velstandsby? Seminaret byder på konkrete strategier og mulige løsninger gennem oplæg og debat med lokale og europæiske stemmer indenfor arkitektur, byplanlægning, lovgivning og forskning.

— ENGLISH —

The Welfare City – becoming an urban utopia?
Taking point of departure in experiences and strategies from Copenhagen and Europe, the seminar examines the roles, dilemmas and crises of architecture and city planning in a period challenged by segregation, housing shortage and climate change.

Architecture and city planning were pillars in the construction of the welfare state during the post-war era. Housing design, infrastructure, and planning strategies were founded on ideals of a socially just and productive future, where the societal collective served a common good. However, over the past 30-40 years inequality has risen, housing prices in the larger cities are booming, and parts of the affordable housing sector are under pressure from the implementation of parallel laws. In short: the inclusive ideals and the good life of the welfare city are under pressure.

In addition, we are facing an uncertain climate future that demands a rethinking of architecture, city planning and policies if ambitious climate goals are to be achieved. Moreover, new projects must tackle the consequences of climate change, even if they are not yet in effect.

How are these challenges to be met? What can we learn from historical and international experiences? Has the welfare city become a well-off city? The seminar presentes concrete strategies and possible solutions through a full-day programme of presentations and debates with local and European voices from architecture, city planning, policy-making, and research.

This event will be held in English.

Full scheduled will be published soon.
Photo credit: Aysha Amin