Tema 2019 – Skiftende Idealer – 1919 – 2019 – 2119

Under temaet ’Skiftende idealer – 1919 – 2019 – 2119’ vil festivalen forløbe parallelt i byerne København, Aarhus og Odense.

I valgåret 2019 gør vi status over værdigrundlaget for by- og samfundsudviklingen gennem de sidste 100 år og arkitekturens rolle heri.  Vi dykker ned i, hvordan idealer for boliger og byudvikling har ændret sig radikalt fra, at foreningen for almene boligforeninger BL og den modernistiske højborg Bauhaus-skolen begge blev grundlagt i 1919, over efterkrigstidens boomende velfærdsby og den mere markedsdrevne bolig- og byudvikling efter Murens Fald i 1989 og industrialismens epoke til nutidens mangel på billige boliger, kravet om 25 procent nye almene boliger i nye bydele som Lynetteholmen og planlagte transformationer med nedrivninger i eksisterende almene boligområder på baggrund af regeringens ghetto-planer.

Samtidig ser vi fremad i tid med den internationale udstilling Housing  the Human med fremtidsforskning i prototypeformat og ved at få ’arkitekturens aktører’ til at udforme et manifest, der bl.a. forholder sig til den etiske forpligtelse til at opfylde FNs 17 Verdensmål i 2030. (Her spiller arkitektbranchen en nøglerolle, der peger frem mod den internationale arkitektkongres UIA’s afholdelse i København i 2023).

Med ambitionen om gode boliger for alle tegnede nogle af modernismens fremmeste arkitekter, bl.a. inspireret af Bauhaus, innovative boligkvarterer og by enheder, der afprøvede nye designløsninger, og opgraderede komfort og livskvalitet for almindelige mennesker. I mellemtiden har by- og boligidealer forandret sig ligesom befolkningen, samfundsforhold og familiestrukturen i Danmark er komplet anderledes end i 1919, 1949 eller 1989. Der er kommet mere ulighed, Danmarkskortet er blevet skævt, velfærdsstaten er til forhandling og samfundet er blevet mere heterogent. Familiemønstre brydes op og Danmarks statistik regner med 37 forskellige familietyper. Men mens det næppe er muligt at formulere én sammenhængende fortælling, er det så alligevel muligt at skabe en inkluderende og bæredygtig fælles ramme om det gode liv og den gode by? Kan vi gentænke den særegne danske model med  almene boliger og hvordan skal den blandede by, som alle taler om, udformes og fremtidssikres?

I 2019 bruger vi dobbeltjubilæet for både Bauhaus og BL som springbræt til at diskutere skiftende by- og boligidealer i den nære fortid i lyset af nutidens og fremtidens udfordringer. Det vil vi gøre i et dynamisk fortid-nutid-fremtids perspektiv, der trækker linjer mellem Danmark og udlandet, fortid og nutid, gamle og nye boligkvarterer, mennesker og steder, individ og fællesskab, etc.

Hvis arkitekturen kan medvirke til at ændre verden og borgeres levevilkår og hverdag, hvor skal det så føre os hen? Hvordan kan vi planlægge inkluderende boligområder og byudvikling, og hvad kan vi lære af modernismens erfaringer? Hvordan kan vi sikre billige boliger efter, at en mere markedsdrevet økonomi har skævvredet boligmarkedet og skabt, vil nogle sige, mere segregerede bydele?

Focusing on the main theme ’Changing Ideals – 1919 – 2019 – 2119’, Copenhagen Architecture Festival 2019 will take place simultaneously in the major Danish cities of Copenhagen, Aarhus and Odense.

In the year of the national election in Denmark, we will evaluate the core values, underpinning the development of the city and the society. Moreover, we will examine the role of architecture in these processes. Thus, we are investigating how ideals of housing and urban development have changed radically over the last 100 years: From 1919 when the organisation of the Danish Social Housing Sector BL and the stronghold of modernism, the Bauhaus School, were both founded, over the booming welfare city of the post-war period, and the more market-driven development of housing and city planning after the fall of the Berlin Wall and the era of industrialisation, to the present-day lack of affordable housing, the political requirement of 25 percent construction of social housing in new urban neighbourhoods such as Lynetteholmen in Copenhagen and planned transformations with demolitions in existing social housing estates, dictated by the national government’s ghetto initiative.

At the same time, we are looking towards the future with the international exhibition Housing the Human, producing a futurology of a new social geography in experimental prototype formats. In addition, we are asking the interdisciplinary actors within the broader field of architecture to create a manifesto, reflecting on the future role of architecture within the development of housing, city and society.

Having the bold ambition of good housing for everybody, partly inspired by the Bauhaus, some of the most prominent architects of modernism designed innovative housing estates and new towns, testing new design solutions and upgrading comfort and quality of life for normal people. In the subsequent decades, ideals of city planning and housing have changed significantly.

Likewise, the demographics, society and the family structure in Denmark are entirely different in 2019 compared to 1919, 1949 or 1989. Inequality is again growing, the Denmark map is distorting, the welfare state is for negotiation and society is becoming more heterogenous. Family structures are transforming, while the Danish Statistics is operating with 37 different kind of family types. Yet, while it is probably not possible to formulate ONE consistent grand narrative, is it then still possible to create an inclusive and sustainable common frame of the good life and the good city? Can we rethink the particular Danish model of almen bolig (inclusive common housing for everybody rather than social housing aimed for poorer segments) and how should the ‘social mix’ city, everybody is talking about, be created and future proofed (without private ownership taking over altogether)?

In 2019, we are thus using the double jubilee of both the Bauhaus and The Danish Social Housing Sector BL as a catalyst to discuss changing ideals of housing and cities in the near past in the wake of the challenges of the present and the past. We are doing this in a dynamic past-present-future perspective, drawing new lines in between Denmark and abroad, past and future, old and new neighbourhoods, people and places, individual and community, etc.

If architecture can contribute to changing the world, the living conditions and the everyday life of various citizens, where should it then lead us in the future? How can we plan inclusive housing environments and urban development and what can we learn from the experiences of modernism? How can we fulfil the increasing demand of affordable housing after a more market-driven economy has distorted the housing market and created, according to some, more segregated neighbourhoods?